ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងារជូន គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង និងគណៈអភិបាលស្រុក

 

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងារជូន គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង និងគណៈអភិបាលស្រុក

Related Articles

Back to top button