ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ ប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសំណើរបស់អាជីវករផ្សារអូរឫស្សី​ នៅថ្ងៃទី៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២​ ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃបង់ថ្លៃតូបក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំខាងមុខ។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ ប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាសំណើរបស់អាជីវករផ្សារអូរឫស្សី​ នៅថ្ងៃទី៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២​ ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃបង់ថ្លៃតូបក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំខាងមុខ។

Related Articles

Back to top button